Les branques del salze

Advertim per endavant que parlem d’una editorial de mesura humana, ço és, duta per dos humans i això, segons unitats de magnitud capitalistes, classifica Salze com a petita i, encara més, l’etiqueta com a microeditorial. Ens agrada més dir-ne artesana o de menestral. L’observació no és baldera si permet d’entendre que, essent els coeditors conscients de la dimensió, els processos de producció editorial són també gestionats d’acord amb aquesta mesura, dedicació i tracte. Publicar una obra a l’any, dues com a molt, palesa que el model de Salze té difícil parangó si el comparem amb el de [...]