Autoria: Maria Palmer i Clar i Pere Rosselló Bover
Títol: Literatura catalana contemporània: canvi i continuïtat
Editorial: Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2023
Pàgines: 254

El volum Literatura catalana contemporània: canvi i continuïtat —edició a cura de Maria Palmer i Clar i Pere Rosselló Bover, que són també autors de la introducció— recull dotze articles que corresponen a les intervencions dels ponents a la VI Jornada LitCat de Grups de Recerca, celebrada a la Universitat de les Illes Balears el dia 13 de maig del 2022. Es pot consultar en accés obert, en línia i, tot i que en primer terme s’adreça a un públic especialitzat, té un vessant divulgatiu, que l’acosta al públic en general. Obre una finestra a les recerques de l’àmbit universitari i permet que qualsevol lector s’hi aboqui, sigui per fer un tast de temes i metodologies, sigui per aprofundir en alguna de les qüestions que s’hi tracten.

En la publicació dels resultats d’unes jornades de grups de recerca, l’heterogeneïtat és esperable i inevitable, ja que una trobada interuniversitària de grups de recerca permet agombolar propostes molt diverses. El volum recull algunes línies d’investigació dels grups de recerca de les diferents universitats dels territoris de parla catalana —Estudis Transversals, GETLIHC, GLCC, GRILC, Grup de Recerca Interuniversitari, GETCC, LEMCOPAT, LiCETC, LiCMES, LITERCAT, Poció, TEXLICO, TRILCAT—; que apliquen metodologies diverses; que abracen diferents gèneres literaris i que obren els horitzons de la literatura a altres manifestacions artístiques (música, performance) i disciplines (llenguatge informàtic, economia, història) amb les quals interactua. Una lectura de conjunt permet establir vincles entre les investigacions i construir una panoràmica de l’estat de la recerca de la literatura catalana en el context del segle XXI.

La divisa que establia la línia articuladora del congrés és «canvi i continuïtat». Per tant, la jornada proposava reflexionar al voltant de les transformacions de la literatura catalana. Uns canvis i continuïtats que es produeixen en la relació dels escriptors amb la tradició, però també en les metodologies i recerques que s’utilitzen per analitzar la literatura. Perquè els grups de recerca, que aglutinen investigadors en distintes etapes de la seva carrera, són paraigua de propostes que oscil·len, també, entre la continuïtat amb els estudis previs i les propostes metodològiques trencadores.

Literatura catalana contemporània: canvi i continuïtat convida a observar la nostra literatura des d’una perspectiva àmplia, que té en compte tots els agents implicats: els escriptors, la societat en què s’inscriuen i les problemàtiques que s’hi associen; el públic que rep el text i l’interpreta; les plataformes de difusió de la literatura; la crítica i els cànons; els traductors; el mercat.

Tanmateix, hi predomina l’anàlisi de textos de la literatura catalana, sobretot d’alguns aspectes de l’obra d’autors canònics (Joan Fuster, Rafael Tasis i Josep Pla, Maria-Antònia Salvà i Miquel Costa i Llobera, Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer o Gabriel Ferrater) i d’altres que han entrat recentment a la literatura catalana (Maria Sevilla, Maria Guasch). Aquests estudis de cas es comenten a partir de conceptes i metodologies que estan a l’ordre del dia, com la teoria dels afectes, la teoria de la recepció, la hipertextualitat i la intermedialitat, l’historicisme, l’ecocrítica i el posthumanisme, o l’anàlisi de la didàctica de la literatura.

En definitiva, el volum és una proposta heterogènia que, llegida en conjunt, permet observar la literatura catalana contemporània a la llum de noves teories i noves interpretacions, sota els filtres de la mirada del segle XXI. Subratlla el valor cabdal de la literatura i la multiplicitat de metodologies a partir de les quals ens hi podem aproximar per entendre-la i, sobretot, gaudir-ne.