Ted Hughes és, segurament, el poeta que he intentat imitar més des que el vaig començar a llegir, diria que a primer de carrera. Tot aquell món animal (o aquells mons animals, potser millor), una mena de poètica romantiquíssima i antiromàntica a la vegada i les maneres diferentíssimes de fer dringar els poemes i els versos és una cosa que sempre he volgut per mi. La sort gran que he tingut, doncs, és que no escrivís en català, i això m’ha obligat a traduir-me’n un bon grapat de poemes per llegir-los bé. La majoria són traduccions diguem-ne d’estudi, per tenir clar el sentit de cada paraula, però també per mirar de llegir-ne amb calma i des de dins els mecanismes que fan que els poemes s’aguantin drets i que diguin bé tot el que diuen.

La qüestió és que un dels poemes que des que vaig començar a llegir Hughes m’han fascinat més és «Wodwo», el text que copio aquí a sota. Un wodwo és un ésser mitològic anglès, mig home i mig animal, normalment molt pelut, d’aire malèvol, que viu als boscos i que podríem emparentar amb els simiots de la vall del Tec. Darrere d’aquest poema, pel que sigui, per aquelles coses que fan el cervell i les lectures, sempre m’hi ha ressonat la figura de Joan Garí, oblidat de tot, com una bèstia que va «de dies al pic del sol / i de nits a la serena, / sens alçar los ulls al cel / i vivint d’arrels i d’herba», que deia Verdaguer, o «com una fera dels camps» que s’acota a les coses «al cap d’anys de terrejar», que deia Maragall ―i quin bon verb que és terrejar, que, tot sol, potser amb aquell «com un ós quan se redreça», ja li fa mig poema―. El wodwo de Hughes, doncs, d’alguna manera, també em completa diguem-ne psicològicament el Garí de Verdaguer i Maragall en el moment que és mig bèstia, i me l’omple de tota una mena de teologia negativa que sembla que vagi més enllà del que Garí buscava quan era un sant i era un home.

WODWO

What am I? Nosing here, turning leaves over

Following a faint stain on the air to the river’s edge

I enter water. What am I to split

The glassy grain of water looking upward I see the bed

Of the river above me upside down very clear

What am I doing here in mid-air? Why do I find

this frog so interesting as I inspect its most secret

interior and make it my own? Do these weeds

know me and name me to each other have they

seen me before do I fit in their world? I seem

separate from the ground and not rooted but dropped

out of nothing casually I’ve no threads

fastening me to anything I can go anywhere

I seem to have been given the freedom

of this place what am I then? And picking

bits of bark off this rotten stump gives me

no pleasure and it’s no use so why do I do it

me and doing that have coincided very queerly

But what shall I be called am I the first

have I an owner what shape am I what

shape am I am I huge if I go

to the end on this way past these trees and past these trees

till I get tired that’s touching one wall of me

for the moment if I sit still how everything

stops to watch me I suppose I am the exact centre

but there’s all this what is it roots

roots roots roots and here’s the water

again very queer but I’ll go on looking

WODWO

Què soc? Que poso el nas aquí, que remoc les fulles

Que segueixo una taca borrosa en l’aire cap a la vora del riu

I entro a l’aigua Què soc per migpartir

El gra cristal·lí d’aigua quan miro amunt veig el llit

Del riu per sobre meu capgirat molt clar

Què hi faig aquí enmig de l’aire? Per què trobo

aquesta granota tan interessant que n’inspecciono el seu dedins

més secret i el faig meu? Aquestes herbes

em poden conèixer i anomenar-me l’una a l’altra m’han

vist mai abans, hi he cabut dins el seu món? Semblo

separat del terra i sense arrels i exclòs

del no-res amb poques ganes no tinc cordills

que em lliguin a cap cosa puc anar on vulgui

sembla que m’hagin donat la llibertat

d’aquest lloc i doncs què soc? I quan trinxo

trossos d’escorça aquesta soca podrida no em don

cap plaer i és inútil doncs per què ho faig

jo i fer-ho hem coincidit és estranyíssim

Prò com m’han d’anomenar soc el primer

tinc propietari jo quina forma tinc quina

forma tinc soc enorme si me’n vaig

cap al final per aquí enllà d’aquells arbres i enllà d’aquells arbres

fins que em cansi que toqui una paret de mi mateix

de moment si m’assec quiet com cada cosa

que s’atura per mirar-me suposo que soc el centre exacte

prò hi ha tot això què és arrels

arrels arrels arrels i aquí hi ha l’aigua

un altre cop estranyíssima i jo continuaré observant